Thiết kế website
04/01/2012

Hướng dẫn sử dụng Hosting
Hướng dẫn sử dụng Direct Admin Hướng dẫn sử dụng Plesk 9
Tạo email trên Hosting Xem video
Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Xem video
Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Xem video
Check mail trên web - Squirrel Mail Xem video
Gắn tên miền vào Hosting Xem video
Tạo cơ sở dữ liệu mysql Xem video
Sao lưu dữ liệu - Backup Xem video
Sao lưu cơ sở dữ liệu - Backup Mysql Xem video
Tạo thư mục Xem video
Tạo redirects Xem video
Tạo tên miền phụ - Subdomain Xem video
Tạo tài khoản FTP Xem video
Thay đổi mật khẩu truy cập Xem video
Thay đổi thông tin quản lý Xem video
Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect Xem video
Đặt lịch - Vacation Xem video
Xem log web Xem video
Kiểm tra Perl modules Xem video
Tạo lịch làm việc - Cron Xem video
Kiểm tra log truy cập - Login history Xem video

 

PLESK 9 - NGƯỜI DÙNG CUỐI (ENDUSER)  
Cách tạo account ftp Xem video
Cách tạo email trả lời tự động Xem video
Cách tạo backup và restore Xem video
Thay đổi thông tin và password Xem video
Thay đổi giao diện Plesk Xem video
Cách đặt lịch các tác vụ Xem video
Cách tạo domain alias Xem video
Cách tạo user domain để login Xem video
Cách tạo email alias Xem video
Cách tạo email catchall Xem video
Cách tạo email forward Xem video
Cách sử dụng file manager Xem video
Cách thay đổi password frontpage Xem video
Cách tạo account frontpage Xem video
Cách quản lý user frontpage Xem video
Cách thay đổi account FTP Xem video
Trợ giúp với Plesk Xem video
Thân thiện với giao diện Plesk Xem video
Cạch login user mail Xem video
Cách tạo mailing list Xem video
Cách tạo database Mysql Xem video
Cách tạo password bảo vệ tài nguyên Xem video
Cách quản lý database mysql với Phpmyadmin Xem video
Cách tạo email account POP Xem video
Cách lọc Spam và anti virus bảo vệ Xem video
Cách cài đặt chứng thực SSL Xem video
Cách xem thống kê truy cập website Xem video
Cách tạo subdomain Xem video
Cách tạo user web Xem video
Cách sử dụng webmail Xem video

 

.
.

CÔNG TY CỔ PHẦN TQCOM VIỆT NAM

Tư vấn thiết kế website
         Email đăng ký: sale@tqgrow.com